Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego naszginekolog.pl (dalej „Użytkownicy”).

 1. Informacje ogólne
 2. Kategorie przetwarzanych danych
 3. Podstawy i cele przetwarzania
 4. Okres przechowywania danych
 5. Odbiorcy danych
 6. Prawa Użytkownika
 7. Profilowanie
 1. Informacje ogólne

Administratorem danych Użytkownika  jest HF Media sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi (90-562) przy ul. Łąkowej 7A, e-mail: biuro@hfmedia.pl (dalej „Administrator”)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych osobowych Użytkownika i możliwości realizacji jego praw w związku z przetwarzaniem danych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania i uwagi należy przesyłać na adres iod@isbc.eu lub pod numerem telefonu: 785 448 900.

 1. Kategorie przetwarzanych danych

Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług podstawowych określonych w Regulaminie Serwisu, Administrator przetwarza dane wyłącznie takie jak: adres IP Użytkownika oraz tzw. pliki cookie. W przypadku, gdy Użytkownik dokonał rejestracji w  Serwisie, Administrator przetwarza dodatkowo takie dane jak: adres e-mail oraz utworzony przez Użytkownika login.

 1. Podstawy i cele przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie:

a. umowy w celu zapewnienie realizacji usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną (zaakceptowany przez Użytkownika Regulaminu Serwisu oraz ewentualnie Regulamin Forum) (art. 6, ust. 1, lit. b, Rozporządzenia);

b. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (obrona przed ewentualnymi roszczeniami oraz w związku z dopasowaniem treści Serwisu do zainteresowań Użytkownika, oraz analiz statystycznych i udoskonalenia usług Administratora) (art. 6, ust. 1, lit. c, Rozporządzenia);

 1. Okres przechowywania danych

Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres akceptacji Regulaminu Serwisu, ewentualnie do momentu usunięcia konta w celu zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Forum Serwisu lub  do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń, w przypadku dopasowania treści Serwisu Administratora do zainteresowań Użytkownika, analiz statystycznych i udoskonalania usługi – dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z Serwisu. Nie dłużej jednak niż 72 miesiące od zakończenia umowy.

Dodatkowo Administrator może przechowywać dane Użytkownika do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

 1. Odbiorcy danych

a. Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych Użytkownika będą:

b. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora,

c. reklamodawcy, których reklamy są umieszczone w Serwisie Administratora,

d. upoważnieni pracownicy Administratora  i upoważnione osoby działające na zlecenie Administratora,

e. podmioty zewnętrzne wspierające bieżącą działalność Administratora.

 1. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a. prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

b. prawo do sprostowania danych,

c. prawo do usunięcia danych,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania,

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f. prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo wsparcia Administratora Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Profilowanie

Za pomocą plików cookies stosowanych w Serwisie możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika w tym poprzez analizę tego jak często Użytkownik odwiedza Serwis, czy jakie produkty najczęściej ogląda, jakiego rodzaju artykuły czyta. Analiza zachowań w Internecie pomaga Administratorowi rozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. W ten sposób Administrator ma możliwość prezentowania reklam dopasowanych do Użytkownika (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko artykułów dotyczących zawału serca) oraz spośród dostępnych materiałów i artykułów przedstawiać głównie takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Użytkownika.

Jeśli Użytkownik zrezygnuje  z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do swoich zainteresowań nie oznacza to, że nie będzie otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z Serwisów. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał reklamy, ale bez związku z dotychczasową aktywnością Użytkownika w Serwisie.