Regulamin

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego naszginekolog.pl (dalej „Serwis”).  oraz otrzymania świadczeń usług drogą elektroniczną (dalej „Usługa”) jest dokładne zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu Serwisu (dalej „Regulamin”) oraz Polityki Prywatności. Jeżeli Regulamin i Polityka Prywatności nie zostaną zaakceptowane, należy bez zbędnej zwłoki zaprzestać korzystania z Serwisu.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem internetowym naszginekolog.pl. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu .
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest HF Media sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi (90-562) przy ul. Łąkowej 7A, e-mail: biuro@hfmedia.pl (dalej „Administrator”)
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne. Serwis utrzymywany jest głównie z przychodów, które są osiągane z publikowanych reklam. Administrator może wyrazić zgodę na prezentowanie przez reklamodawców reklam i treści sponsorowanych jako rezultatów wyszukiwania określonych haseł. W związku z tym Administrator nie promuje treści zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich. Użytkownik korzystając ze stron zewnętrznych oświadcza, że działa na własne ryzyko, zgodnie z warunkami korzystania z tych stron. Użytkownik ma świadomość i zgadza się na zapoznanie reklam, które umieszczone są na Serwisie.
 5. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna i dotyczy jedynie korzystania z Usług dodatkowych.
 6. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Żadne działania Użytkownika Serwisu nie mogą naruszać praw osób trzecich i być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych
 1. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

a. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu bez dokonania rejestracji celem korzystania z Serwisu, lub po dokonaniu rejestracji celem uzyskania dostępu do Usług dodatkowych;

b. Serwis –strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym naszginekolog.pl

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu
 1. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz dodawanie komentarzy jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu.
 2. Pełen zakres Serwisu dostępny jest nieodpłatnie i bez ograniczeń dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności dokonania rejestracji. W ramach Serwisu mieści się między innymi możliwość przeglądania i zapoznawania się z zamieszczanymi przez Administratora na stronach Serwisu treściami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym artykułami, wywiadami, zdjęciami, plikami multimedialnymi i innymi publikacjami dotyczącymi promocji i ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia oraz pielęgnacji.
 3. Administrator będzie informował w sposób widoczny na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu Usług i przyczynach zmian.
 1. Informacje na temat zdrowia
 1. Przed wykorzystaniem informacji uzyskanych z zamieszczonych w Serwisie publikacji, w tym informacji z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznej, Użytkownik powinien bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Żadne z udzielanych w ramach Serwisu informacji nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i dokonywana pełna diagnostyka.
 2. Udzielane w ramach Serwisu informacje, w jakiejkolwiek postaci – w tym w publikowanych w Serwisie artykułach, wywiadach, filmach, zdjęciach i wszelkich innych formach przekazu, stanowią jedynie informację o charakterze poglądowym, informacyjnym i edukacyjnym,  na której Użytkownik nie powinien opierać decyzji o zastosowaniu bądź niezastosowaniu produktów leczniczych, wyborze sposobu leczenia lub terapii, bądź o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej. Użytkownik w celu postawienia diagnozy i podjęcia leczenia  powinien zasięgnąć porady lekarskiej w drodze osobistej konsultacji i przeprowadzenia odpowiednich badań.
 3. Wszelkie informacje zawarte w jakichkolwiek publikacjach zamieszczonych w Serwisie lub otrzymanych przez Użytkownika w ramach świadczonych przez Serwis Usług mają charakter tylko informacyjny i edukacyjny i w związku z tym żadnej tego rodzaju informacji nie należy rozumieć jako:

a. udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

b. badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,

c. wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,

d. wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,

e. braku bądź konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,

f. informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,

g. stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.

 1. Umieszczenie w Serwisie informacji na temat określonych produktów, badań czy zabiegów nie stanowi zalecenia do ich zastosowania, zaś przywołanie opinii lekarza lub specjalisty nie stanowi zalecenia do postępowania zgodnie z tą opinią . Użytkownik podejmując decyzje o zastosowaniu produktu, badania czy zabiegu bez uprzedniej konsultacji lekarskiej, wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, działa na własną odpowiedzialność.
 2. Brak zamieszczenia w jakiejkolwiek publikacji Serwisu ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku/leków nie może być rozumiany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki lek/leki są bezpieczne, skuteczne lub odpowiednie dla Użytkownika bądź innych osób. Przed użyciem jakiegokolwiek leku, o którym informacja znajdzie się w publikacji Serwisu Użytkownik bezwzględnie powinien zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, a także skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.
 1. Warunki techniczne
 1. Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do korzystania z Serwisu i dostępnych Usług to:

a. sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera

b. zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowsza.

 1. Reklamacje
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Administratorowi.
 2. W ten sam sposób reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mailowy Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, który korzysta z usług dodatkowych (Forum) w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta lub Serwisu.
 5. Jeżeli Użytkownik nie uzyska oczekiwanej propozycji rozwiązania problemu związanego z ochroną prywatności, może on skontaktować się listownie z Administratorem pod adresem: HF Media sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi (90-562) przy ul. Łąkowej 7A.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych Użytkownika jest HF Media Sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi (90-562) przy ul. Łąkowej 7A.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 1.  Prawa autorskie
 1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia niezawinione przez Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, którymi Administrator nie posługuje się przy świadczeniu Usług i za które nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 3. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się w Serwisie należą do Administratora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 1191). Żaden z utworów w całości jak i części (informacja, artykuł, opinia, zdjęcie, opracowanie i inne treści) znajdujący się na stronie Serwisu, a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Administratora. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Administratora.
 5. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail: opinia@naszginekolog.pl
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.